تفکيک جنسيتی در قهوه خانه ها و دانشگاه ها

11 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تفکیک جنسیتی امری است که سالها از سوی حکومت ایران و دولتهای وقت در اجرايش پافشاری می شود. اما اقدامات دولت آقای محمود احمدی نژاد چه در حوزه نظری و چه در جنبه های عملی حکایت از عزم دولت در نهادینه کردن تفکیک جنسیتی و فیزیکی در ایران دارد. رویا ملکی در گزارش خودش امشب نگاهی داره به طرح احداث قهوه خانه های سنتی زنانه در ایران. سپس حميده آرميده با آسيه امينی گفتگويی در باره تفکيک جنسيتی کرد.