بی تفاوتی اجتماعی

16 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شهروندان ایرانی نسبت به مسائلی مانند کشته شدن کولبران، اعتصاب غذای زندانیان، اعتراضات بازنشستگان و... بی‌تفاوت شده‌اند؟ آیا شهروندان ایرانی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت شده‌اند؟