تجمع دانشجویان دانشگاه آستین تگزاس در حمایت از امید کوکبی

09 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه آستین تگزاس خواستار آزادی امید کوکبی دانشجوی این دانشگاه که در ایران زندانی است شده اند. آقای کوکبی از بیش از پنج سال پیش تاکنون در ایران زندانی است. گزارش کوروش صحتی