نقش فناوری های نوین در آزادی انتشار اطلاعات و برقراری ارتباط جهانی

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صنعت فناوری های نوین مانند اینترنت همواره خود را پیشاهنگ آزادی انتشار اطلاعات و برقراری ارتباط در سطح جهانی خوانده است.