برنامه شهر بالتیمور برای کاهش استرس های آموزگاران

17 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آموزگاری شغل پر تنشی است. به منظور کاهش این تنش شورای مدارس شهرستان بالتیمور آمریکا برنامه ای برای تداوم تندرستی معلمان تنظیم و به مورد اجرا گذاشته است.