برنامه شهر بالتیمور برای کاهش استرس های آموزگاران

17 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آموزگاری شغل پر تنشی است. به منظور کاهش این تنش شورای مدارس شهرستان بالتیمور آمریکا برنامه ای برای تداوم تندرستی معلمان تنظیم و به مورد اجرا گذاشته است.