روز معلم در ایران

12 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

53 سال پیش معلمان ایران در جریان یک اعتصاب تاریخ ساز، موفق شدند حکومت را به تن دردادن به خواست های خود وادار سازند. اعتصابی که موجب استعفای یک کابینه و روی کارآمدن کابینه ای دیگر شد و درآن محمد درخشش، رهبر اعتصاب درمقام وزیر فرهنگ به بخش عمده ای از خواستهای آن روز معلمان جامه عمل پوشاند.