روز معلم در ایران

12 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

53 سال پیش معلمان ایران در جریان یک اعتصاب تاریخ ساز، موفق شدند حکومت را به تن دردادن به خواست های خود وادار سازند. اعتصابی که موجب استعفای یک کابینه و روی کارآمدن کابینه ای دیگر شد و درآن محمد درخشش، رهبر اعتصاب درمقام وزیر فرهنگ به بخش عمده ای از خواستهای آن روز معلمان جامه عمل پوشاند.