اعتصابات سراسری معلمان در ایران

23 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بنیامین صدر، روزنامه نگار، درباره اعتصابات سراسری معلمان در ایران توضیح می دهد.