تداخل ورزش و سیاست

06 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا دخالت دادن سیاست در ورزش درست است؟ به نظر شما تا کنون ایران چه فایده ای از سیاسی کردن ورزش دیده است؟ ایران تا کنون چه زیانهایی از سیاست کردن ورزش دیده است؟ شما چه فکر میکنید؟ آیا با سیاسی کردن ورزش موافقید؟