تدابير امنيتی برای جلوگيری از خشونت در عراق

21 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق بمنظور جلوگيری از خشونت های ناشی از بمبگذاری و انفجارهای تروريستی مقرارات جديدی به مرحله عمل درآمده است.