تد دویچ در گفتگو با صدای آمریکا: بر جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در سوریه متمرکز خواهیم شد

02 آبان 1398