تبعیض علیه اهل تسنن در ایران

20 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هرگونه تبعیض مخالف است، چرا علیه اهل سنت در ایران در حوزه‌های مختلف مذهبی، سیاسی و اجتماعی تبعیض وجود دارد؟