تبلت | خامنه‌ای گفته دشمن علیه مردم ایران آرایش جنگی گرفته. درست گفته؛ ببینید دشمن علیه مردم ایران چه کرده

19 اردیبهشت 1398