تاثیر بحران اقتصادی ایران بر زندگی کارگران

26 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت «معادلات اقتصادی در حال حاضر به گونه ای است که هر روز فقرا ضعیف تر می شوند.» هم زمان گزارش ها حکایت از آن دارد که رکود اقتصادی در ایران سبب افزایش میزان ترک تحصیل در میان فرزندان جامعه کارگری شده است. گزارش از وفا آذربهاری.