آیا رئیس جمهوری تایوان به رغم اعتراض چین از آمریکا عبور می کند؟

09 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چین امیدوار است آمریکا اجازه توقف ترانزیتی به رئیس جمهوری تایوان را صادر نکند. رئیس جمهوری تایوان قرار است هفته اول ژانویه به چند کشور آمریکای مرکزی سفر کند.