فیزیوتراپی آسان با یک تبلت برای بیماران سکته کرده

24 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کسانی که دچار سکته مغزی می شوند سالها تحت فیزیوتراپی طاقت فرسا و خسته کننده قرار می گیرند. یک مخترع پرتغالی ولی برنامه ای کامپیوتری ابداع کرده که بسیاری از بیماران می توانند با استفاده از تبلت خود به فیزیوتراپی با کیفیت بالا بپردازند.