روزهای سخت ۲۵۰ هزار پناهنده سوری در لبنان

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از سوریه ای های ساکن اردوگاههای پناهندگان در لبنان هفت سال است که سرما و باران را تحمل می کنند. حدود ۲۵۰ هزار سوری در اردوگاههای مختلف در لبنان سکنا داده شده اند. توفانهای اخیر آسیب پذیری بسیاری از آنها را حتی بیش از پیش روشن کرده است.