شورای امنیت تشکیل کمیته تحقیق از حوادث غوطه شرقی را تصویب کرد

14 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقيقات فوری در زمينه خشونت‌های جاری در غوطۀ شرقی از سوی نیروهای دولتی سوریه شده است. شورای امنيت سازمان ملل روز دوشنبه ۱۴ اسفند قطعنامۀ پيشنهادی بريتانيا برای تشکيل يک کميتۀ تحقيقاتی مستقل در غوطۀ شرقی را تصویب کرد.