جلسات آینده ترکیه با ایران و روسیه درباره مسائل شمال سوریه؛ گزارش علی جوانمردی

22 شهریور 1398