اخضر ابراهیمی: نهادهای آشتی ملی در سوريه برپاشود

21 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخضر ابراهیمی درنامه ای خطاب به طرفين درگيری های داخلی سوريه، برنامه این دیدارها را توقف خشونت ها، ایجاد نهاد دوران گذار و روند برپائی نهادهای آشتی ملی توصیف کرده است.