۶۰ درصد جمعیت سوریه دستیابی مداوم و ایمن به مواد غذایی ندارند

11 اسفند 1399