اشاره علی جوانمردی به گزارش های خلاف واقع رسانه های دولت اسد درباره نیروهای کرد در شمال سوریه

07 دی 1397