سينماگران ايرانی از نخستين گروه امدادگران به قربانيان زمين لرزه آذربايجان شرقی بودند

30 مرداد 1391