سی و پنجمین سالگشت آتشسوزی سینما رکس آبادان

30 مرداد 1392