عوامل افزایش زنان سرپرست خانوار در ایران

18 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه هفتگی خیابان زندگی حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن در مورد عوامل افزایش آمار زنان سرپرست خانوار در ایران، مسئولیت دولت و راهکارها و تجربه های موفق سایر کشورها برای استقلال مالی و معیشتی زنان سرپرست خانوار پرداخت.