ساخت ربات چهارپا برای کار در سکوهای نفت، گاز و معدن

19 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دانشمندان و مهندسان سویسی ربات ۴ پای اتوماتیکی را برای کار در مراکز صنعتی تولید کرده اند به این امید که این ربات بتواند سکوهای نفت و گاز و معادن را بدون نیاز به کمک انسان بازرسی کند.