آزمايش زندگی سبز دريچه‌ای بروی آينده

22 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پروژه‌های سبز ناحيه‌ای در يکی از شهرهای مهم سوئد را متحول کرده و ساکنان شهر بطور روزافزونی از تاثيری که بر روی محيط زيست می‌گذارند آگاهند. منطقه خليج غربی در ملمه، سومين شهر بزرگ سوئد، با انرژی تجديدپذير کار می‌کند و سياست‌مداران و مخترعان سعی در کاهش بازهم بيشتری از گاز کربن محيط هستند.