سود و زیان آیا خرید و فروش کلیه در ایران چیست؟

08 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا مقررات کنونی درباره خرید و فروش کلیه در مورد بقیه اعضای بدن نیز انجام شدنی است؟ آیا نظارت دولت بر خرید و فروش کلیه توانسته از تجاری شدن آن جلوگیری کند؟ آیا شما کلیه خریده یا فروخته اید؟ تجربه تان را با دیگران در میان بگذارید.