سواد دیجیتال در ایران

17 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا برای حضور در دنیایی که بیش از پیش دیجیتالی می‌شود آماده اید؟ چقدر سواد دیجیتالی دارید و اساسا چه امکاناتی در ایران وجود دارد؟