جایگزینی شیرین کننده مصنوعی پپسی های رژیمی

11 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کمپانی پپسی، اخیراً شیرین کننده آسپارتام را در پپسی های رژیمی خود، با قند مصنوعی دیگری جایگزین کرد. آنها می گویند با اینکار انتخاب بیشتر و سالم برای مصرف کنندگان فراهم کردند.