بمباران تنها بیمارستان فعال درمنطقه کوهستانی نوبا

20 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امدادگران وطرفداران حقوق بشراقدام نظامیان سودان دربمباران تنها بیمارستان فعال درمنطقه کوهستانی نوبا را سرزنش می کنند. شاهدان می گویند هواپیماهای دولت، دو روزآنجارا بمباران می کرده اند. هدف دولت عمرالبشیر ظاهرا بیرون راندن کارکنان بیمارستان و امدادگران بین المللی ازمنطقه بوده است.