حضور دانش آموزان کشورهای اروپایی برای اعتراض به تغییرات آب و هوایی مشکل ساز شده است

14 اسفند 1397