تغییرات سالیانه ساعات رسمی کشورها از دیدگاه پزشکی و سلامت جامعه

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از کشورهای نیمکره شمالی، در روزهای اخیر، ساعت رسمی خود را یکساعت جلو بردند. استدلال برنامه ریزان این تغییر، بهینه سازی مصرف انرژی است، اما جامعه پزشکی سودمندی این کار را بر سلامت انسان زیر سؤال می برد. برنامه هفتگی خیابان زندگی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است..