زنان ارتش آمریکا

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروزه بیش از دویست هزار زن در ارتش این کشور خدمت می کنند.یکی از گزارش های خیابان زندگی این هفته در مورد وضعیت این زنان ارتش آمریکا بود.