روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

04 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه یکبار دیگر در حالی فرا رسید که شکنجه هرگز نه در دوران جنگ ها و نه وضعیت های عادی در هیچ کشوری متوقف نشده. نحوه عمل شکنجه گر مخصوصا در جریان شکنجه دولتی را نظام سیاسی حاکم از یک سو و مخالفان و درجه مخالفت اونها مشخص می کند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی.