شیوه های نوین آموزش آنلاین

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دست آوردهای جدید تکنولوژی هر روز بخشی ازشیوه های معمول زندگی رو تغییر می ده و جالب اینجاست که افراد هم با همین سرعت به این تغییرات خو می کنند.شیوه های نوین آموزش آنلاین و مزایا و نارسائیهای آن در برنامه خیابان زندگی