ارتباط میان سرانه مطالعه و میزان سواد افراد در جامعه

21 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معمولاً آمار و ارقام مربوط به سرانه مطالعه بعنوان شاخص تعیین کننده میزان سواد افراد در هر کشور اهمیت زیادی دارد. برنامه خیابان زندگی در این مورد و اهمیت آزادی انتخاب موضوعات مطالعه در افزایش سطح آگاهی افراد جامعه گزارشی تهیه کرده است.