نوجوان و مرز میان بلوغ جنسی و بلوغ فکری

04 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اینجا در برنامه هفتگی خیابان زندگی نظرات مهرداد درویش پور، جامعه شناس را بشنویم در ارتباط با سن قانونی و اختیاراتی که نوجوان با آغاز این دوره بدست می آورد و همچنین مرز میان بلوغ جنسی و بلوغ فکری