گفتگو با مریم محبی، سکس تراپیست

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یکی از شایع ترین و خطرناک ترین انواع خشونت علیه کودکان سوء استفاده و تجاوز جنسی به آنهاست. در برنامه خیابان زندگی دکتر مریم محبی، سکس تراپیست از دلیل وقوع چنین جرم هایی، انواع آن و فاکتور سن و وقوع تجاوز جنسی در پیش یا پس از بلوغ جنسی کودکان گفت.