کمبود آب جدی ترین چالش محیط زیست ایران

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر برداشت بی رویه آبهای ایران کاهش نیابد، هفتاد درصد مردم کشور را ترک می کنند. این هشدار جدی وزیر کشاورزی سابق و کارشناس برجسته حوزه آب در ایران است. گزارش برنامه خیابان زندگی در مورد کمبود آب در ایران