تلاش کنیا برای مبارزه با سوء تغذیه

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از گزارش ها در برنامه هفتگی خیابان زندگی این هفته بر روی تلاش کنیا در مبارزه با سوء تغذیه تمرکز داشت.