کارنامه ۱۳۹۳ دولت ایران در حوزه میراث فرهنگی ایران

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقبال روزافزون نسل جوان ایران به میراث فرهنگی نیاکانش از نشانه های امیدبخش برای آینده توسعه صنعت گردشگری است. مهمترین مطالبه نسل جوان ایران تدوین یک برنامه درازمدت برای سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی ایران است. گزارشی در برنامه ویژه نوروزی خیابان زندگی