روز برابری دستمزدها در آمریکا

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره آمریکا در سال ۱۹۶۳ قانون برابری دستمزد را تصویب کرد، اما پس از گذشت بیش از ۵۰ سال، نابرابری و تبعیض جنسیتی دستمزدها هنوز ادامه دارد. ۱۴ آوریل، که روز برابری دستمزد نامیده شده است. گزارش برنامه خیابان زندگی