گزارش هفتگی محیط زیست خیابان زندگی

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ساخت موزه آب در پارک ملی پردیسان تهران که تلاشی برای جلوگیری از واگذاری آن به شهرداری و بخش خصوصی است و نخستین مانور بزرگ مقابله با آتش سوزیهای جنگلی به منظور کاهش آسیب های ناشی از آتش سوزی در جنگلهای ایران از جمله محورهای گزارش هفتگی محیط زیست برنامه خیابان زندگی بود.