تحلیل اجمالی تبعیض جنسیتی علیه زنان در روند استخدام ها

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر نیره توحیدی، جامعه شناس در زمینه تبعیض علیه زنان در روند استخدام ها مخصوصا آزمون سراسری استخدام در ایران، دولت رو مسئول می داند و معتقده بسیاری از قوانین کارِ به زعم ایشان پیشرفته در ایران حتی به اجرا درنمی آیند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی.