تحلیل اجمالی تبعیض جنسیتی علیه زنان در روند استخدام ها

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دکتر نیره توحیدی، جامعه شناس در زمینه تبعیض علیه زنان در روند استخدام ها مخصوصا آزمون سراسری استخدام در ایران، دولت رو مسئول می داند و معتقده بسیاری از قوانین کارِ به زعم ایشان پیشرفته در ایران حتی به اجرا درنمی آیند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی.