یکی ازکارهای محبوب، غیرقانونی و غیرمجاز در ایران

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دی جی های ایرانی همچون «حسین فسنقری» امروزه گرچه با هنرنمایی هایش حتی افراد افسرده را به وجد می آورند؛اما حرفۀ آنان هنوز غیرقانونی و غیرمجاز به حساب می آید. گزارشی در برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا