گزارش جایگاه نوروز در زندگی کودکان

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حذف پیک نوروزی و کم شدن مسئولیت در ایام نوروز امید به تفریح و شادی کودکان را افزایش داده است. اما، کودکان کار همیشه و بویژه در این روزها بیشتر کار می کنند. کودکانی که از آنها و مشکلات تحصیلیشون کمتر نامی برده می شود.گزارشی در ویژه برنامه نوروزی خیابان زندگی