ریشه ها، پی آمدها و کنترل خشم

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از گزارش های این هفته خیابان زندگی در مورد خشم و عصبانیت در افراد و دلایل و اثرات این نوع رفتار بود.