هنرمندانی که در تنهایی و فقر می میرند

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زندگی برخی از هنرمندان در داخل و خارج در فقر، بیماری، تنهائی و سکوت به پایان می رسد و جامعه نیز با بی تفاوتی به آن می نگرد. به دو نمونه در گزارشی در برنامه خیابان زندگی این هفته پرداختیم.