فساد در جامعه ایران

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتایج برخی تحقیق های نهاد های بین المللی و نظرسنجی در مورد فساد در جامعه ایران نشان می دهد که سه نهاد قوه قضاییه ، بانک ها و شهرداری ها بیشترین سهم را دارند. به نظر شما چگونه می توان با فساد در ایران مبارزه کرد. به نظر شما دلیل اصلی رشد فساد در ایران چیست؟