آزادی بیان و آزادی انتخاب در ایران

02 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شما چه تجربه‌ای از نقض «آزادی بیان» و «آزادی انتخاب» خود دارید؟